Scholen

Het hoogbegaafde kind als een genie te laten schijnen, gaat niet vanzelf, er is werk aan de winkel. Hoe dat voor de leraren te doen valt te leren, te ontwikkelen en uit te breiden.

Bright kids helpt scholen!

Bright Kids helpt scholen, teams en individuele leraren bij de begeleiding van de hoogbegaafde leerlingen en studenten. Dat kan gaan om vragen over een teamscholing hoogbegaafdheid, over het opzetten van verrijkingsklassen, over verrijking met materialen en versnelling van hoogbegaafde leerlingen. 

Het schrijven van beleidsstukken en protocollen over hoogbegaafdheid in samenwerking met de school is een inspirerende en uitdagende bezigheid.

Teamscholing

Hoe herken je Bright Kids in je klas?

Het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen is en blijft in ontwikkeling. Er wordt gekeken naar signalering, nagedacht over passende begeleiding, welke materialen  en aanpassingen gebruikt kunnen worden. Hoogbegaafde leerlingen behoeven thuis noch op school voor extra problemen te zorg, zolang ze maar worden aangesproken op hun ontwikkelingsniveau.

Het is van belang dat de leraar onderwezen wordt op het gebied van hoogbegaafdheid, zodat passend onderwijs bij de leerling kan worden toegepast.

Bright Kids verzorgt (na)scholingstrajecten voor scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Een traject kan uit meerdere thema’s bestaan en wordt in overleg met de school op onderwerp ingevuld.

Verrijkingsklas

Hoe zet je een verrijkingsklas op?

Het opzetten van een verrijkingsklas kan een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen op uw school. Een plan met een duidelijke visie, overzichtelijke structuren, heldere afspraken en besluiten heeft een zeer goede kans van slagen en is vrijwel altijd succes verzekerd.

De grootste behoeften van hoogbegaafde leerlingen zijn: uitdaging,  persoonlijke begeleiding, communicatie, regelmatige omgang met ontwikkelingsgelijken, de zogenoemde ‘peers’. Het kan zijn dat uw leerling wat dat betreft binnen het reguliere onderwijs niet aan zijn of haar trekken komt. Niet die (cognitieve) uitdaging krijgt die nodig is. Niet gezien wordt. Problemen ervaart in het contact met de leeftijds- of groepsgenoten. Deelnemen aan een verrijkingsklas of plusklas kan dan voor passend onderwijs zorgen.


Bright Kids helpt de school bij de volgende vragen:

 • Hoe zet ik een verrijkingsklas op?
 • Wat zijn de doelstellingen?
 • Wie mogen er deelnemen?
 • Welke materialen/ projecten?
 • Hoe zorg ik ervoor dat de leerlingen in de verrijkingsklas ook in de groep op hun plek zitten?

Begeleiding

Omgaan met hoogbegaafdheid kun je als leraar en docent leren.

Begeleiding leraren en docenten

Begeleiding van leraren en docenten is gericht op hulpvragen over individuele leerlingen of groepen.

Aan elk coachingstraject gaat een intakegesprek vooraf. In dit gesprek worden de hulpvragen geformuleerd, Vervolgens kan er een traject op maat gemaakt worden.
Onderdelen welke aan bod kunnen komen zijn:

 • Formuleren en analyseren van hulpvraag en knelpunten
 • Inzichtelijk maken van gedrag of denkpatronen
 • Oplossingen bedenken: nieuwe strategieën of denkwijzen oefenen
 • Oplossingen in praktijk brengen
 • Terugkijken en vooruitkijken

Individuele leerlingen
Passend onderwijs sluit aan bij de leerbehoeften van de begaafde leerling. Elk kind, maar zeker ook het begaafde kind, maar zeker ook het begaafde kind, hoort gelukkig te zijn op school, thuis en met zijn vrienden. In overleg met de ouders en de school vindt afstemming plaats tussen wensen en mogelijkheden. Je kunt hierbij denken aan:

 • Een-op-een begeleiding op school
 • Onderzoek naar didactisch-pedagogische onderwijsbehoeften
 • Mindset-training 
 • Faalangsttraining
 • Observatie met verslaggeving

Begeleiding verrijkingsleerkracht

In de verrrijkingsklas is de rol van de leraar essentieel. De leraar voelt aan, observeert, kijkt wat er nodig is en anticipeert. De leraar heeft geen sturende maar een begeleidende en coachende rol

De begeleiding, ondersteunt de leraar bij het werken in de groepen. Denk daarbij aan observaties in de groep,  lesvoorbeelden of…..

De verrijkingsklas is een plek waar geleerd moet worden.
Speerpunten kunnen zijn:

 • Mindset
 • Leren leren
 • Maken van projecten via TACC model van Belle Wallace
 • Spelen van strategiespellen
 • Gezamenlijke projecten, leren samenwerken
 • En….

Opleidingen

Onze opleidingen geven uitzicht op inzicht.

Opleiding Expert Slimme peuters en Kleuters

Pedagogisch medewerker, leidsters en leerkrachten nauw betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen in hun groep. Daarom is het belangrijk dat zij weten hoe te kunnen aansluiten bij de behoeftes van de peuter of kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong. De opleiding tot expert slimme peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong is er speciaal op gericht om deze kinderen en hun ouders beter te kunnen begeleiden.

Bij ieder kind verloopt de ontwikkeling anders en verschilt het tempo. Zo zijn er kinderen die zich  sneller ontwikkelen dan gemiddeld. Van een 3-jarige verwachten we dat hij het leuker vindt om een houten insteekpuzzel te maken dan een puzzel van 50 stukjes.  Een peuter met een ontwikkelingsvoorsprong past dan ook niet binnen de gangbare verwachtingen. Een peuter moet en mag zichzelf zijn en dat is niet anders voor een peuter met een ontwikkelingsvoorsprong. Goede begeleiding van deze peuters moet aansluiten bij de persoonlijkheid en ontwikkelingslijn van het kind.

Doel van de opleiding

De expert zorgt ervoor dat peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong gezien worden en dat deze peuters, kleuters en hun ouders de juiste begeleiding krijgen. De expert benadrukt het belang van de juiste begeleiding van deze kinderen, geeft medewerkers informatie en/of scholing en coacht hen in het werken met deze kinderen

Voor meer informatie zend een mail naar willeke@brightkids.nl

De opleiding is geschreven door:

Willeke Rol en Marijne Sammels, zij hebben beiden vele jaren ervaring in het begeleiden van pientere peuters en kleuters en het opleiden van professionals die met deze kinderen werken.

Talentenlijn

Spelend leren de Talentenlijn voor peuters en de groepen 1 tot en met 4.

Talentenlijn is een verrijkingspakket voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Het pakket bestaat uit kisten met materialen. De peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen hebben met Talentenlijn een gevarieerd aanbod in verrijkende materialen. In iedere kist bevindt zich: een begeleidingsmap, diverse spellen, werkboeken en leesboeken (Talentenlijn Peuters heeft geen leesboeken).

Passend onderwijs met Talentenlijn
Het uitgangspunt voor passend onderwijs is dat alle kinderen naar school gaan. De wetgeving biedt ruimte voor maatwerk, zodat scholen en samenwerkingsverbanden in overleg met de ouders voor alle leerlingen passend programma kunnen organiseren. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun kwaliteiten en hun mogelijkheden.

Gebruik van Talentenlijn in verrijkingsgroep
Het onderwijs in de verrijkingsgroep is vaak vakoverstijgend. Het verbredings- en verdiepingswerk wordt met kinderen uitgevoerd die op hetzelfde ontwikkelingsniveau functioneren. In deze groep wordt dan rekening gehouden met de specifieke onderwijsbehoeften van de meer- en hoogbegaafde kinderen: ruimte geven voor diepgang en creativiteit.
Er zijn 5 kisten: Peuters, Talentenlijn 1, Talentenlijn 2, Talentenlijn 3 en Talentenlijn 4.